Noord-

 

Holland

Algemeen 

Elk waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied.

De taken van een waterschap zijn samengevat: 

Watersysteembeheer : dit gaat over de bescherming tegen water 

(dijken en andere waterkeringen) en over de kwaliteit van het water 

Zuiveringsbeheer : het zuiveren van het afvalwater 

Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in beheer. Voor het eigen gebruik en duurzame bedrijfsvoering (vermindering CO2-uitstoot) kunnen de waterschappen ook duurzame energiebronnen inzetten. (bijv. zonnepanelen op terreinen van rioolwaterzuiveringen) 

50PLUS wil dat het waterschap haar taken op een zuivere, financiële en maatschappelijke verantwoordelijke en zorgvuldige wijze uitvoert. 

Europese en nationale wet- en regelgeving is leidend voor het te voeren beleid. 50PLUS heeft duidelijke opvattingen over het water- en zuiveringsbeheer van de waterschappen. Wij lichtten dat in dit programma graag toe: 

Speerpunten van 50PLUS Rijnland

1. Focus op waterschapstaken 

Waterschappen dienen zich te beperken tot hun taken zoals beschreven in de Waterschapswet. Als door economische of maatschappelijke ontwikkeling daar taken bij behoren te komen dan dient dit eerst in de Waterschapswet te worden opgenomen. 

2. Droge voeten (waterveiligheid) 

Voorkomen van overstromingen en de veiligheid van de bewoners staan voorop. Dijken en kades worden in een investeringsprogramma verhoogd en versterkt. Waterschappen treffen voorbereidingen om noodsituaties voor te zijn. Waarbij het waterschap met de gemeentes samenwerkt om de waterbergingsgebieden en of piekberging in te richten. Bij calamiteiten wordt er samen met andere overheden ook een bedrijfseconomische afweging gemaakt. 

3. Schoon water (waterkwaliteit) 

Met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) nemen de waterschappen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er kunnen nadere regels ingevoerd worden om flora en fauna in het water te bevorderen, zoals gewasbescherming, onkruidbestrijding en inperking van bedrijfslozingen en of vuilwaterafvoer. Tegenwoordig willen de waterschappen ook medicijnresten en micro-plastics aanpakken. Daarnaast bevorderen waterschappen de zwemwaterkwaliteit, o.a. door cyanobacteriën (blauwalg) te bestrijden. 

4. Duurzaam waterbeheer 

Klimaatverandering en temperatuurstijgingen (hittestress) zijn funest voor ouderen en andere kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken. Zij kunnen vroegtijdig komen te overlijden. 50PLUS maakt zich sterk voor deze doelgroepen en heeft een visie over duurzaamheid, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Rioolwater kan een belangrijke leverancier van grondstoffen en energie zijn. Warmte van oppervlakte- en rioolwater kan in 60% van de warmtebehoefte van de stedelijke omgeving voorzien. De waterschappen kunnen hier met de gemeenten een alternatief bieden voor de fossiele brandstoffen. 

5. Evenredige lasten- en kostenverdeling 

Dat is wat 50PLUS al sinds 2015 als uitgangspunt heeft. 50PLUS is voor een belasting-stelsel dat meer recht doet aan het beginsel “de vervuiler betaalt”, ook het profijtbeginsel (wie profiteert het meest van het waterschap) is van belang. De waterschapsbelasting wordt nu te veel bij de ingezetenen (bewoners) neergelegd en te weinig bij andere partijen (bedrijven, landbouw en natuur). De huidige belastingvoorstellen van de Unie van Waterschappen doet onvoldoende recht aan het principe van profijtbeginsel en de vervuiler betaalt. Een heffing die gebaseerd is op de grootte van het huishouden is dan ook volgens 50PLUS een veel rechtvaardiger heffing. 50PLUS is voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting voor één of meer persoonshuishoudens die een netto inkomen hebben gelijk aan 110% van het bijstandsniveau volgens de PW(Participatie Wet), waterschapslasten moeten kostendekkend zijn. Belangrijk is ook is dat de tarieven zich geleidelijk ontwikkelen, en geen schoksgewijze stijgingen of dalingen te zien geven. 

6. Verlagen van schulden 

Voor de investeringen in waterzuiveringsinstallaties, energietransities en andere grootschalige projecten wordt geld geleend. Tegenwoordig is dat voordelig door de lage rente. Maar toch moet het waterschap zijn schulden zien te verlagen. De BTW-plicht voor waterschappen dient te worden afgeschaft net zoals dat is gebeurd bij de gemeentes en provinciën. 

7. Minder bureaucratie 

Het waterschap dient een efficiënt werkende overheid te zijn, die maximaal gebruik maakt van de moderne technieken, zoals digitalisering, lage overhead en minder inzet van externe bureaus. Desondanks moeten ouderen en anderen die moeite hebben met digitalisering (zoals laag geletterden) een papieren belastingaanslag kunnen blijven ontvangen en kwijtschelding per brief kunnen blijven aanvragen. Een ander manier om minder inhuur te bewerkstelligen is door daar waar gewenst de huidige werknemers tot na AOW leeftijd in dienst te houden. Een andere bijkomstigheid is dat er minder kennis en ervaring verloren gaat. 

8. Geen belangenverstrengeling 

50PLUS streeft naar een groter democratisch gehalte bij de samenstelling van het bestuur van de Waterschappen. Geborgde zetels zijn volgens 50PLUS niet democratisch. Alle zetels dienen door middel van verkiezingen te worden verkregen! 

9. Pragmatisch 

Hoewel recreatie geen taak is van de waterschappen, willen wij daar aan meewerken, omdat het water toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het water is van ons allemaal. Het beleven van het water kan bijdragen aan een beter waterbewustzijn. Waterschappen zijn de waterspecialisten bij uitstek. Het delen van kennis en ervaring nationaal en internationaal wordt aangemoedigd. 

10. Regeren is vooruitzien 

De nieuwe uitdagingen rond klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie stuiten regelmatig op wettelijke belemmeringen. Samen met onze Tweede Kamerfractie werken we er aan om die weg te nemen. Te denken valt aan innovatieve oplossingen voor productie van grondstoffen uit slib en afvalwater. Het personeelsbeleid van de waterschappen moet een goede afspiegeling te zien geven van de maatschappij. Ouderen horen daar ook bij en mogen niet aan de kant worden gezet. Hun kennis en ervaring dienen behouden te blijven voor de organisatie. Uit recent onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 ouderen willen doorwerken. 

Uw veiligheid en Uw belang staat voor 50PLUS voorop


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België