Noord-

 

Holland

Namens het bestuur nodig ik u allen uit voor de Provinciale Leden Vergadering op 26 januari 2019.*

Deze vergadering zal worden gehouden op een voor velen van u al bekende locatie namelijk

Wijkcentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen.

Dit wijkcentrum is goed met openbaar vervoer te bereiken en er kan in de buurt gratis geparkeerd worden.

Vanaf 09:30 uur staan de koffie en thee klaar. De vergadering start om 10:00 uur

A G E N D A:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 15 december 2018 
 4. Financiele toelichting 2017 en 2018 en begroting 2019
 5. Toelichting op de werkwijze selectiecommissie door de voorzitter van de selectiecommissie
 6. Vastellen kandidatenlijsten klik hier
 7. Provinciale Staten Noord-Holland
 8. Waterschap Amstel Gooi Vecht (AGV)
 9. Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
 10. Voorstellen campagneleider Noord-Holland
 11. Rondvraag
 12. Korte pauze
 13. Politieke toelichting vanuit de Eerste Kamer – Martine Baay
 14. Sluiting

Het bestuur van 50PLUS Noord-Holland biedt u na afloop van de vergadering een eenvoudige lunch aan.

Om verspilling van eten tegen te gaan verzoek ik u om u per E-mail aan te melden voor de vergadering op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij aanmelding graag uw naam en woonplaats toevoegen.

Arie Epskamp

Secretaris 50PLUS Noord-Holland

*N.b. Normaliter is de termijn cf. 2.3.2. een periode van 4 weken (amendeertermijn), echter in dit artikel staat dat deze termijn ook zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing is voor Provinciale vergaderingen. Gegeven de bijzondere situatie NH wordt deze termijn verkort naar 14 dagen.

 

Bijlage 1

notulen 50PLUS Noord-Holland ALV dd. 15 december 2018

Dagvoorzitter: Andre van Wanrooij

Notulist: Gerard Pieterman

Voor de formele start van de ALV staat 50PLUS NH stil bij het plotselinge overlijden van Adria de Wilde. Zij was de nieuwe voorzitter van 50 PLUS NH maar voordat zij haar plannen met onze partij in werking heeft kunnen zetten is zij overleden ten gevolge van een hartstilstand. We hebben een minuut stilte in acht genomen om haar te herdenken.

De dagvoorzitter wordt geïntroduceerd en opent de vergadering.

3.

Bij het vaststellen van de agenda wordt stilgestaan bij recente ervaringen die de heer ten Cate heeft meegemaakt binnen 50PLUS NH. Omdat we van mening zijn dat we hier nader op in dienen te gaan wordt dit punt bij punt 8 van de agenda ingepland.

Vervolgens is de agenda vastgesteld.

4.

NAV de notulen 6 september 2018 door dhr. Rijtsma. Bovenaan blz. 2.

De voorzitter van 50PLUS NH is naar het hoofdbestuur van 50 PLUS gegaan. Dhr. Rijtsma is van mening dat deze “de boel de boel” heeft gelaten en 50PLUS NH in de steek heeft gelaten.

Dhr. Prins (met afzegging niet aanwezig) had verder opmerkingen over de notulen. De agendapunten waren niet correct gevolgd en het verslag was vaag en warrig. Verder heeft hij aanbevelingen gedaan voor betere notulen.

Waarvan akte. Verder zijn er geen opmerkingen bij de notulen van vorige ALV gemaakt en zijn ze akkoord bevonden door de aanwezigen.

 1. Kort verslag vanuit het bestuur 50PLUS NH

Een aantal zaken komen voorbij:

Decharge voor vorig bestuur

Procedure verkiezingen lijsten WS en PS

Contact met partij voor de ouderen

Wat verder ter sprake komt tijdens deze uitwisseling

Frank Engelman neemt de aanwezigen mee in de recente gebeurtenissen bij 50PLUS NH.

Vanuit de altijd actieve achterban die ook blijk geven van kennis van zaken (natuurlijk) verloopt het verslag van Frank wat rommelig. Aanwezigen reageren en daarvoor is ook ruimte tijdens de vergadering maar mede daardoor lopen onderwerpen wat uit in de tijd en worden er zaken bijgehaald die wel vragen om antwoord en reactie. Het hieronder staande verslag is dan ook een poging om alle genoemde zaken kort te noemen waarbij ik mij realiseer dat ik waarschijnlijk niet geheel compleet ben.

Dhr. Rijtsma stelt een vraag over giften. Deze komen binnen bij 50PLUS maar het is niet duidelijk hoe dit geld stroomt waar het naar toe gaat. Stel dat giften bedoeld zijn voor 50PLUS NH. Hoe kunnen we dit dan zien. Hij pleit voor openheid in deze.

Naar aanleiding van; Openheid en afleggen van verantwoording. Er wordt voorgesteld om bij de komende ALV een kort verslag toe te voegen over 2017, 2018. Dit dan ter verlening van decharge aan oud bestuur 50 PLUS NH. Roberto Schols geeft aan dat er gedurende de bestuurscrisis/afwezigheid van bestuur weinig anders gedaan is dan de boel draaiende te houden. Hij heeft zijn best gedaan om naast het werk voor het waterschap de zaken voor 50PLUS NH zo goed als mogelijk uit te voeren.

(Persoonlijk spreek ik hiervoor mijn waardering uit: Bedankt Roberto!)

Procedure verkiezingen.

Dhr. Meeuwesse geeft aan dat hij in de procedure los van de termijnen geen foutjes heeft kunnen ontdekken. Toch is er ineens een tweede lijst voor de Waterschappen.

Dhr. Brakhoven geeft aan het een goede lijst te hebben gevonden maar nu alles weer opnieuw te moeten?

Frank Engelman (penningmeester) geeft aan dat het zittende bestuur met alle kandidaten heeft gesproken, dat er onder voorzitterschap van de verkiezingscommissies voor PS en WS keuzes zijn gemaakt die tot een voorstel aan het HB hebben geleid. Er zijn geen zaken vanuit het verleden meegenomen tijdens de selecties. Zowel de penningmeester en ook de voorzitters van de verkiezingscommissie net als ik persoonlijk staan daarvoor in. Er is gelet op ervaring, motivatie en presentatie.

50PLUS NH heeft de lijsten gepubliceerd. De tweede lijst had er niet moeten komen maar gedane zaken nemen geen keer. Ook de tweede lijst is gepubliceerd. Het HB heeft daarop gereageerd.

Wel is door dit alles twijfel ontstaan en onrust. Om hier helemaal uit te komen is besloten tot een nieuwe procedure. Dan ben je van alle onrust af alleen is het wel weer zonde van alle energie en tijd die door de kandidaten en de selecteurs en het bestuur is gestoken in de vorige procedure.

Dhr. Reitsma vraagt aandacht voor de positie van de heer Prins die naar plek 2 zou zijn geschoven op grond van oude uitgezochte zaken. Hij is van mening dat hetgeen er gebeurd is niet kies is en hij is van mening dat de heer Prins op deze manier geen eerlijke kans heeft gekregen.

De dagvoorzitter de heer Wanrooij legt uit dat wanneer er procedureel iemand om wat voor reden dan ook niet op de goede plek staat, of de betreffende persoon het niet eens met de gang van zaken dat deze volgens dezelfde procedures kan protesteren. (Nadat deze procedures zijn doorlopen en alle partijen zijn gehoord zal met verslag hiervan worden besloten tot wijzigingen of wellicht reprimandes aan diegene die niet zuiver hebben gehandeld. Noot van secretaris)

Wanneer leden het niet eens zijn met de gang van zaken binnen de partij kan men middels moties en natuurlijk vormen van groepen gelijkgestemden binnen de partij zaken veranderen. Er loopt op dit moment een onderzoek uitgevoerd door de commissie vernieuwing. Hierin worden verschillende voorstellen van de leden bekeken en verwerkt. Het verslag van deze commissie is nog niet in de landelijke ALV gepresenteerd.

Dhr. Meeuwesse geeft aan dat hij het belangrijk vindt om kandidaten erg serieus te nemen. Wanneer leg vooral duidelijk uit waarom je tot een bepaalde beslissing komt en betrek de kandidaat hier direct bij. Een kandidaat moet dit niet lezen op de site of vernemen in de krant. Hij zij moet weten waarom en hoe een besluit tot stand is gekomen.

Contact met de Partij voor de Ouderen Amsterdam

Vanuit het HB is de suggestie gekomen om met deze partij te gaan kijken of samenwerking aan te bevelen is. Ouderen hebben in Amsterdam met de partij voor de ouderen een stevige stem in de Gemeenteraad. Door samen te gaan zouden er voor beide partijen voordelen zijn. 50PLUS in de Gemeenteraad en de partij voor de ouderen in de eerst en tweede kamer.

Er is een grote groep ouderen in Amsterdam die tijdens de provinciale verkiezingen in 2019 ervoor zouden kunnen zorgen dat 50plus NH met niet een maar twee zetels in PS NH komt. Samenwerken is beter dan tegen elkaar op te boksen. Dat leidt tot versnippering en dan kunnen mensen gaan stemmen op partijen die wel samenwerken.

Hylke ten Cate geeft aan dat er 3 scenario’s mogelijk zijn

 1. Aparte lijsten
 2. Een 50PLUS Lijst
 3. Een gezamenlijke lijst

Het onderzoek en de gesprekken lopen nu. Het is aan de leden van 50PLUS NH om in te stemmen of niet.

De dagvoorzitter haalt de procedures er weer bij en legt uit hoe een en ander dient te verlopen

Dhr. Brakhoven geeft aan dat de partij van de ouderen geen leden heeft. Dit si wat hem betreft niet correct. Wie besluit dan hoe en wat?

Een ander lid geeft aan dat het nieuws tot samengaan vanuit de krant tot haar is gekomen. Zij spreekt haar afkeuring hierover uit.

Roberto Schols geeft aan dat tot nu toe de lijstverbindingen niet succesvol zij geweest. Hij is tegen de samenwerking met de partij voor de ouderen met name omdat volgens hem de fractievoorzitter van de partij voor de ouderen wangedrag verweten kan worden.

Het besluit tot onderzoek tot samenwerking is genomen door het HB. Dhr. ten Cate is verbolgen over de manier waarop.

De voorzitter van 50PLUS de heer Dales geeft aan dat dhr. ten Cate geen bestuurslid is en in deze ook geen besluit heeft kunnen nemen. De waardering voor de heer ten Cate wordt publiekelijk uitgesproken deze staat niet ter discussie net als zijn inhoudelijke kennis van zaken.

De dagvoorzitter herinnert de aanwezige eraan dat de lijsten met kandidaten nog moeten komen en dan iedereen zijn of haar voor of tegen kan uitspreken en zijn of haar meningen kan geven.

 1. Behandeling amendementen en moties.

Deze zijn niet ingediend.

7 Nieuw bestuur.

De kandidaten stellen zich persoonlijk kort voor aan de aanwezigen. Ze leggen uit waarom ze van mening zijn een geschikte kandidaat te zijn en voor welke bestuursfunctie ze willen gaan. Even nalezen? Kijk op de website.

Voorzitter: de heer Willlem Dekker

Speerpunt in zijn motivatie: Communicatie, deze verbeteren, stoppen met ruzies, samenwerking versterken.

Secretaris: de heer Arie Epskamp

Heeft als oud VVD’er het licht eindelijk gezien. (Grapje van de secretaris 😉)

Heeft samenwerking ook hoog in het vaandel staan. Geeft aan ook Mediator te zijn en kreukels te gaan en te kunnen gladstrijken.

Algemeen bestuurslid: Jan Willem van Es

Lid van 50PLUS omdat hij het belangrijk vindt dat ouderen politiek goed vertegenwoordigd moeten worden. Staat ook voor samenwerking en wil graag helpen brandjes te blussen en een rol in het bestuur past daarbij.

Deze kandidaten worden door de aanwezigen gekozen en succes gewenst in hun nieuw functie.

De heer de Graaff heeft zich ook gemeld als kandidaat-bestuurslid. Hij is op het moment van de ALV in het buitenland en kan zich hier dus niet presenteren. Er wordt voorgesteld hem hiertoe de gelegenheid te geven om de eerstvolgende ALV van 50PLUS NH. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

 1. Provinciale Staten en Waterschappen

Planning:

17-12-2018 einde aanmelding kandidaten

19/22-12-2018 gesprekken met kandidaten door selectiecommissie

23-12 publicatie van lijsten naar HB voor toetsing

27-12 retour van lijsten

28-12-2018 publicatie op website en uitnodiging PAV zaterdag 12 januari 2019.

12-10-2019 voorlegging van kandidaten aan PAV 50 PLUS NH.

Selectiecommissie.

Voor de snelheid in de procedure wordt voorgesteld om voor zowel PS als WS een commissie te vormen met een voorzitter. De heer Andreas van de Schaaf (WS Gooise Meren) is hiertoe gevraagd en hij heeft aangegeven dit wel te willen doen. Hij stelt zichzelf voor aan de aanwezigen en hij krijgt het volle vertrouwen van de aanwezige leden.

Bij agendapunt 8. We zouden stilstaan bij de gebeurtenissen rondom dhr. ten Cate.

Omdat dit eigenlijk al gebeurd en uitgesproken is bij agendapunt 5, wordt dit als afgehandeld beschouwd. Beide heren gaan nog eens bij elkaar op de koffie.

 1. Planning 2019

Budget voor 2019 is 2500,-- € dit is exclusief geld voor verkiezingen. Een en ander moet ook met PvdO worden afgestemd.

10 Rondvraag

Het boek van Rob de Brouwer over onwaarheden over onze pensioenen. Kan dit niet worden uitgedeeld aan de leden of tenminste aan onze vertegenwoordigers als (verplichte) lesstof?

Dit is gelet de kosten wsch. Te duur.

We worden gewezen op de spotjes van 50PLUS over onze pensioenen. Daar is ook veel info te halen.

Voor verkiezingen, campagne is het meeste effect in andere regio facebook geweest. Pushen voor 15€ heeft goed gewerkt.

Arie Epskamp geeft tip: lees boek “de permanente campagne” kosten 31 €.

Vanuit het HB is Robert Gielissen de nieuwe contactpersoon voor 50PLUS NH.

De dagvoorzitter rond het af.

Ik als secretaris mocht nog wat zeggen. Het overviel mij een beetjes maar wat ik vooral meeneem vanuit 50PLUS NH is steeds weer het vertrouwen in de toekomst en het willen samenwerken om tot een hele goede vertegenwoordiging voor de ouderen in onze samenleving te komen. Ik ben daarbij van mening dat als we het beter weten te regelen voor de ouderen van nu de jongeren van nu hier ook baat bij hebben omdat ook voor hen de zaken beter geregeld zullen zij wanneer zij ouderen zijn geworden.

Het enthousiasme maar ook de deskundigheid en de inzet liegen er bij ons niet om, daar doe ik het voor.

De dagvoorzitter sluit de ALV en dankt ieder voor zijn/haar komt.

Martine Baay geeft aan graag eens langs te komen om uitleg te geven over het werken in de 1e kamer, wat komt daar nu bij kijken. Dit wordt door de aanwezigen op prijs gesteld en zal nog worden uitgewerkt.

Gerard Pieterman

11-01-2019

 

Bijlage 2

Begroting 2019


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België