Noord-

 

Holland

Statenfractie Noord-Holland 

Persbericht 

19 april 2018

50PLUS Noord-Holland pleit voor uitstel kettingbeding

In de afgelopen commissievergadering Ruimte & Wonen gingen VVD, D66, CDA, PvdA en CU-SGP akkoord met het handhaven van het kettingbeding wat sinds 1 januari 2018 van kopers van een nieuwbouwwoning binnen het LIB 5-gebied (voorheen 20 Ke contour) rond Schiphol verlangd kan worden. Nieuwe kopers verklaren ermee bekend te zijn dat de woning zich bevindt ‘op een met vliegtuiggeluid belaste locatie en met de daaruit voortvloeiende gebruiksbeperkingen’. Mensen die vervolgens hun huis willen verkopen kunnen een ton boete krijgen als ze dit niet aan de nieuwe kopers melden.

Het kettingbeding wordt gebracht alsof het alleen maar om informatievoorziening gaat, maar de basis van het kettingbeding is dat extra kosten voor de luchtvaartsector worden voorkomen. Dat werd ook beaamd door advocatenkantoor Pels Rijcken tijdens de technische briefing over het kettingbeding.

Het verzet tegen het kettingbeding groeit. Niet alleen besteedde het TV programma De Monitor er uitgebreid aandacht aan, ook de gemeenten Aalsmeer en Kaag en Braassem zijn er tegen. Fracties 50PLUS, GroenLinks, SP en PvdD vrezen dat het kettingbeding de rechten zal aantasten van toekomstige bewoners. Toekomstige bewoners mogen weliswaar nog steeds klagen, maar meerdere gespecialiseerde advocaten verwachten dat het in toekomstige juridische procedures gebruikt zal worden om klachten ongegrond te verklaren. Schiphol wil groeien, en toekomstig bewoners kunnen onmogelijk overzien hoe de situatie over 10 jaar zal zijn.

Fractie 50PLUS pleit voor uitstel van het kettingbeding totdat alle aspecten bekend zijn. Het kettingbeding spreekt alleen over geluidshinder, maar niet over schadelijke gevolgen voor de gezondheid door bijvoorbeeld ultrafijn stof. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan het RIVM gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijn stof rond de luchthaven Schiphol. Dit onderzoeksprogramma duurt tot medio 2021. Er is geen sprake van eerlijke en transparante informatievoorziening als dergelijke gezondheidsaspecten niet worden genoemd in het kettingbeding.

In de komende vergadering van Provinciale Staten van 23 april dienen de fracties van 50PLUS, GroenLinks en de SP een motie in die ervoor pleit toekomstige bewoners via het kadaster te informeren, en roepen op om het kettingbeding niet toe te passen.


Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Staten Bestuur van Noord-Holland.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België